porównywarka cen gazu
Strona główna » Zmiana sprzedawcy gazu coraz bardziej atrakcyjna
Oferty gazu ziemnego dla domu

Zmiana sprzedawcy gazu coraz bardziej atrakcyjna

Stopniowo postępująca liberalizacja rynku gazu sprawia iż konieczne jest systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Jak poinformowało URE:

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

W związku z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych.

Analiza danych, które udało się zebrać na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na utrzymujący się wzrost dynamiki zmiany sprzedawcy gazu. W II kw. 2014 r. dokonano aż 217 zmian sprzedawcy gazu – najwięcej w dotychczasowej historii monitorowania rozwoju rynku detalicznego. Taki stan rzeczy nie będzie się utrzymywał stale, gdyż był spowodowany faktem, iż jeden ze Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej wycofał się z prowadzenia działalności na rynku detalicznym i jego klienci – odbiorcy z grup taryfowych W1-4, byli po prostu zmuszeni do dokonania ponownej zmiany sprzedawcy.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się już do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2014 r. odnotowano zaledwie 697 zmian sprzedawcy gazu.

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę musi on mieć podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2014 r. 69 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSD lub z OSP. W OSD 31 sprzedawców posiadało ważne Umowy Ramowe, z kolei w OSP ich liczba na koniec II kw. 2014 r. wyniosła 67.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej IRiESD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne, wszyscy sprzedawcy dostosowali do końca II kw. 2014 r. dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej. Podpisanie przez sprzedawców nowych umów oznacza, że mogą świadczyć swoje usługi na terenie całej Polski.

 

źródło: ure.gov.pl