porównywarka cen gazu
Strona główna » Zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku gazu ziemnego
Sprzedawcy gazu ziemnego

Zwiększenie przejrzystości hurtowego rynku gazu ziemnego

Jednym z działań dotyczących obszaru rozwoju konkurencji jest wdrożenie zasad wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Celem tego rozporządzenia jest zapobieganie nieuczciwym praktykom również na hurtowym rynku gazu ziemnego. Zakazane są takie praktyki, jak: wykorzystywanie poufnych informacji wewnętrznych w procesie zawierania transakcji handlowych, a także manipulowanie rynkiem poprzez m.in. dokonywanie transakcji oraz publikowanie fałszywych informacji, które mogłyby istotnie zakłócić funkcjonowanie konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. Zakazy te są stosowane zarówno w odniesieniu do handlu gazem ziemnym, jak również w stosunku do kontraktów na przesył tego paliwa w UE.

Dla skutecznego wdrożenia zasad wynikających z tego rozporządzenia zostaną podjęte następujące działania (głównie na poziomie europejskim – we współpracy z ACER):

 • stworzenie ogólnoeuropejskiego rejestru informacji o uczestnikach rynku;
 • stworzenie europejskiej platformy monitorowania transakcji zawieranych na rynku;
 • przygotowanie wytycznych dotyczących zakresu informacji poufnych, które powinny być opublikowane przed zawarciem transakcji na rynku;
 • przygotowanie wytycznych dotyczących monitorowania transakcji oraz wykrywania i karania nieuczciwych praktyk na rynku;
 • wprowadzenie do Prawa gazowego kompetencji dla Prezesa URE do monitorowania i nakładania kar na uczestników rynku za naruszenie zasad wynikających z ww. rozporządzenia.

Przygotowanie instrumentów wdrażania REMIT oraz proces stosowania przepisów tego rozporządzenia będą koordynowane na poziomie UE przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

 

Poziom rozwoju infrastruktury gazowej, w tym połączeń międzysystemowych, niezbędnej dla zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego, ma istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost konkurencji oraz efektywność użytkowania paliwa gazowego. Potrzeba posiadania zdolności przesyłowych, zapewniających ciągłość dostaw gazu ziemnego oraz tworzenie jednolitego rynku gazu ziemnego w UE ukierunkowuje działania na (m.in.) rozwój systemu przesyłowego gazu ziemnego wraz z elastycznymi połączeniami transgranicznymi.

Planowane lub realizowane inwestycje, niżej wymienione, będą miały istotny wpływ na możliwości dynamizacji procesów europejskiej integracji:

 • budowa terminalu LNG oraz portu zewnętrznego w Świnoujściu do odbioru skroplonego gazu ziemnego, transportowanego drogą morską;
 • rozbudowa systemu przesyłowego na północy Polski, umożliwiającego wprowadzenie gazu ziemnego pochodzącego z terminala LNG;
 • dalsza rozbudowa połączenia międzysystemowego na granicy polsko-niemieckiej, w okolicach Lasowa (łącznie z fizycznym przepływem odwróconym);
 • dalsza rozbudowa połączenia międzysystemowego Polska-Czechy w Cieszynie (łącznie z fizycznym przepływem odwróconym);
 • umożliwienie fizycznego przepływu odwróconego na gazociągu SGT Jamał – Europa;
 • budowa gazociągu łączącego polski i słowacki system gazowy;
 • budowa gazociągu łączącego polski i litewski system gazowy (m.in. w celu uzyskania dostępu do zlokalizowanych na Łotwie magazynów gazu);
 • rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego, która jest istotna ze względu na potrzeby bilansowe, utrzymywania zapasów, możliwość wejścia na rynek nowych podmiotów.

Zgodnie z przyjętym przez PGNiG planem inwestycyjnym w 2012 r. zostaną rozbudowane pojemności magazynów gazu: Wierzchowice i Mogilno. Inwestycje będą realizowane przez właściwych operatorów z uwzględnieniem uzgodnionego na poziomie ENTSO-G i ACER 10-letniego planu inwestycyjnego i z uwzględnieniem planów krajowych, okresowo aktualizowanych w dostosowaniu do potrzeb uczestników rynku i priorytetów polityki energetycznej. Udostępnianie mocy nowej infrastruktury gazowej powinno uwzględniać zharmonizowane między operatorami produkty na zasadach ustalonych zgodnie z wytycznymi regulatorów i wspólnymi kodeksami sieci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz koniecznych inwestycji, regulatorzy będą kontynuowali prace w 2013 r. w celu wypracowania metod wyznaczania i finansowania nowej infrastruktury, poprzez skoordynowane, rynkowe procedury (wprowadzenie mechanizmu open season7 na nowe zdolności przesyłowe).

 

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz