porównywarka cen gazu
Strona główna » Priorytet III liberalizacji rynku gazu w Polsce
Ceny gazu ziemnego

Priorytet III liberalizacji rynku gazu w Polsce

Priorytet III. Stworzenie warunków do uwolnienia cen dla małych odbiorców i gospodarstw domowych

 

Mali odbiorcy i gospodarstwa domowe wymagają szczególnej ochrony i wzmocnienia przede wszystkim ze względu na słabą indywidualną pozycję na rynku gazu ziemnego, niedostateczny dostęp do informacji oraz niski poziom świadomości swoich praw. Poprawę sytuacji odbiorców w gospodarstwach domowych przynieść powinna implementacja rozwiązań, które przewiduje III Pakiet energetyczny, m.in. wdrożenie systemów pomocy odbiorcom wrażliwym, pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, czy też instytucji niezależnego rzecznika odbiorców. Inne działania to stworzenie warunków do szybkiej zmiany sprzedawcy, a także upowszechnienie informacji i wiedzy umożliwiającej odbiorcy świadome uczestnictwo w rynku gazu ziemnego.

Biorąc pod uwagę harmonogram wdrażania ww. działań skierowanych w zakresie rynku hurtowego, odbiorców komercyjnych oraz integracji europejskiej, spodziewanym terminem uwolnienia cen dla małych odbiorców i gospodarstw domowych jest 1 stycznia 2016 r. Działania w tym obszarze należy skoncentrować w następujących obszarach:

 

Działanie 3.1 Ustalenie zasad i procedury zmiany sprzedawcy

Ze względu na słabą pozycję rynkową odbiorcy w gospodarstwie domowym oraz w związku z ograniczonym dostępem tego typu odbiorców do dokumentu o charakterze technicznym, jakim jest IRiESD (instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) , postuluje się docelowe uregulowanie procedury zmiany sprzedawcy w rozporządzeniu tzw. systemowym oraz ustawowe uregulowanie sprzedaży awaryjnej – jej zasad i warunków cenowych. Należy rozważyć przy tym umożliwienie odbiorcom zgłaszania zmiany sprzedawcy i obsługę procesu z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji (np. internet).

 

Działanie 3.2 Działalność informacyjno-edukacyjna

Działania w tym zakresie służyć mają uświadomieniu odbiorcom ich praw i obowiązków na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego. Proces ten powinien być wsparty odpowiednio przygotowanymi akcjami edukacyjno-informacyjnymi, prowadzonymi przez różnych interesariuszy (administrację publiczną, media, organizacje branżowe, organizacje konsumenckie, przedsiębiorstwa obrotowe i dystrybucyjne). Odpowiednie działania służące wzmocnieniu pozycji odbiorców w gospodarstwach domowych mogą objąć:

  • przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z prawem wyboru sprzedawcy gazu ziemnego,
  • druk i kolportaż ulotek informacyjnych zawierających informacje o możliwości i procedurze zmiany sprzedawcy,
  • rozszerzenie zakresu informacji na stronie URE www.masz.wybor.pl o informacje dotyczące rynku gazu ziemnego (procedura zmiany sprzedawcy, aktywni sprzedawcy gazu ziemnego działający na obszarach poszczególnych operatorów sieci dystrybucyjnej, lista podstawowych pytań i odpowiedzi w zakresie zmiany sprzedawcy gazu ziemnego),
  • przygotowanie narzędzia informatycznego (tzw. kalkulatora cenowego) umożliwiającego odbiorcom w gospodarstwach domowych porównywanie cen gazu ziemnego w ofertach poszczególnych sprzedawców (narzędzie udostępniane nieodpłatnie i przynajmniej nadzorowane przez regulatora).

 

Działanie 3.3 Ochrona odbiorcy wrażliwego

Ochronie podlegać powinna grupa odbiorców (gospodarstwa domowe), którzy z powodu ubóstwa nie mogą opłacić rachunków i narażeni są na wstrzymanie dostaw gazu ziemnego. Należy ocenić dotychczas dostępne mechanizmy wsparcia odbiorców wrażliwych ekonomicznie (np. w ramach systemu dodatków mieszkaniowych, czy programów społecznej odpowiedzialności, tzw. CSR – Corporate Social Responsibility lub CSV – Corporate Social Value). W przypadku uznania istniejących rozwiązań za niewystarczające powinien zostać stworzony system pomocy odbiorcy wrażliwemu.

 

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz