porównywarka cen gazu
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Serwis internetowy www.porownywarkacengazu.pl jest własnością prywatną.
§ 1
Korzystając z serwisu www.porownywarkacengazu.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.
§ 2
Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

Rozdział 2
Definicje
Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.porownywarkacengazu.pl
2) Administrator – właściciel serwisu
3) Dostęp SMS – usługa dostępu do wzorów pism i umów, świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika po dokonaniu płatności SMSem.
4) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.porownywarkacengazu.pl

Rozdział 3
Prawa autorskie
§ 1
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 2
Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Usługi oferowane w serwisie
Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z :
• blog o rynku gazu w Polsce
• informacje na temat ofert / sprzedawców gazu

Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne
§ 1
Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie www.porownywarkacengazu.pl prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email : biuro@porownywarkacengazu.pl. Treść reklamacji : reklamacja
§ 2
Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.
§ 3
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Rozdział 6
Dane osobowe
§ 1
Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

Rozdział 7
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu
§ 1
Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 2
Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.12.2015 roku