porównywarka cen gazu
Strona główna » Plan priorytetowych działań na rynku gazu ziemnego
Ceny gazu ziemnego

Plan priorytetowych działań na rynku gazu ziemnego

Priorytet I

Stworzenie podstaw do uwolnienia cen dla odbiorców komercyjnych

Niezbędnym dla umożliwienia sprawnego przebiegu procesu zmiany sprzedawcy gazu ziemnego są działania dążące do uruchomienia hurtowego rynku gazu ziemnego. Realizacja tych działań pozwoli na pojawienie się oferty sprzedaży znaczącego wolumenu gazu ziemnego na rynku hurtowym w trybie publicznym na kolejne lata oraz zagwarantuje, iż w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych zaistnieje możliwość zmiany sprzedawcy. Przeprowadzenie tych działań ma wywołać rozwój mechanizmów konkurencji na hurtowym i detalicznym rynku w stopniu pozwalającym na zwolnienie cen gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych spod administracyjnego nadzoru Prezesa URE.

 

Działanie 1.1 Uruchomienie płynnego rynku hurtowego

Z punktu widzenia efektywności oraz potrzeby jak najszybszego dokonania zmian na polskim rynku gazu, najskuteczniejszym narzędziem liberalizacji rynku jest wprowadzenie obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego (tzw. obligo giełdowe) na giełdach towarowych. Obowiązek publicznej sprzedaży gazu powinien zostać przyjęty na poziomie ustawowym w wielkości odpowiadającej zapotrzebowaniu grupy odbiorców, dla których ceny gazu mają być kształtowane bez zatwierdzania przez Prezesa URE.

Wprowadzenie obliga giełdowego skutkować powinno uwolnieniem z obowiązku zatwierdzania taryf dla dużych odbiorców, których zapotrzebowanie odpowiada poziomowi tego obowiązku. Biorąc pod uwagę skoncentrowaną strukturę rynku gazu zarówno wprowadzanie obowiązku sprzedaży na giełdach towarowych, jak i uwalnianie cen dla odbiorców powinno być dokonywane stopniowo. Zakładając, że dopuszczalne jest stopniowe

uwalnianie cen gazu dla poszczególnych grup odbiorców komercyjnych z mocy prawa, należy założyć wprowadzanie progresywnego obliga giełdowego. Wolumen gazu objętego obowiązkiem powinien w kolejnych latach ulegać zwiększeniu.

Uwolnienie kolejnych grup odbiorców następować powinno z mocy prawa w kolejnych latach: od 1 stycznia 2014 dla dużych odbiorców na sieci dystrybucyjnych oraz od 1 lipca 2014 r. dla pozostałych odbiorców komercyjnych. Dzięki udostępnieniu gazu do obrotu poprzez giełdę towarową, odbiorcy końcowi będą mieli możliwość skorzystania z przysługującego im prawa do zmiany sprzedawcy gazu oraz zdywersyfikowania portfela dostaw gazu, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa jego dostaw.

Dla realizacji obowiązku publicznej sprzedaży gazu konieczne jest dostosowanie rozporządzenia taryfowego, tak aby w pełni dostosować taryfy do warunków handlu gazem ziemnym w punkcie wirtualnym. Oczekuje się, iż w wyniku wprowadzenia obowiązku publicznej sprzedaży gazu powstanie hurtowy rynek gazu ziemnego w Polsce, który umożliwi nowym sprzedawcom przygotowanie ofert dla odbiorców komercyjnych. Bezpośrednio po wdrożeniu przepisów prawnych zawierających obowiązek sprzedaży gazu na giełdach towarowych, w sytuacji gdy przepisy te nie będą wystarczające dla stworzenia warunków konkurencji na rynku gazu niezbędnych dla prawidłowego kształtowania się jego cen Prezes URE będzie wykorzystywał odpowiednie narzędzia regulacyjne. W przypadku pojawienia się płynnego rynku hurtowego gazu ziemnego na giełdzie towarowej, indeks cen giełdowych gazu ziemnego będzie uwzględniany procesie taryfowania odbiorców w gospodarstwach domowych w okresie przejściowym do czasu ich pełnego uwolnienia.

 

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz